Phương thức thực hiện

Bước 1
Kiểm toán toàn bộ hệ thống bảo mật theo các tiêu chuẩn về tuân thủ bảo mật quốc tế (ISO27001, PCI-DSS, SWIFT,…)
Bước 2
Kiểm toán các hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu theo các hướng dẫn được công nhận (CIS, NIST,…)
Bước 3
Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế

Kết quả

Tổng quan mục đích, phạm vi thực hiện
Tóm tắt phương pháp tiếp cận, phương pháp thực hiện
Tổng hợp kết quả các điểm yếu còn tồn tại trong hệ thống và đánh giá mức độ ảnh hưởng tương ứng