Phương thức thực hiện

Bước 1
Đào tạo nhận thức an toàn thông tin
Bước 2
Đào tạo an toàn thông tin hệ thống
Bước 3
Đào tạo lập trình an toàn ứng dụng với các ngôn ngữ khác nhau (Java, .Net, Php, Python,…)
Bước 4
Diễn tập ứng phó sự cố an ninh mạng trên hệ thống lab mô phỏng tấn công thực tế.

Kết quả

Giáo trình đào tạo tương ứng với các khóa học
Báo cáo kết quả thực hiện và bài kiểm tra cuối khóa