Phương thức thực hiện

Bước 1
Sử dụng liên hoàn giữa công cụ kỹ thuật và các chuyên gia am hiểu chính sách của nhà cung cấp dịch vụ, chính sách pháp luật quốc tế và Việt Nam để đưa ra phương án xử lý hiệu quả nhất đáp ứng yêu cầu mà khách hàng đặt ra.
Bước 2
Hỗ trợ làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý những thông tin vi sai sự thật, làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Kết quả

Báo cáo hàng tuần về hoạt động giám sát, xử lý nội dung liên quan